1. Розробка документації та отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря

  Відповідно до Закону України «Про охорону атмосферного повітря» ст.11. Регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарних джерел:
  Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.
  { Частина п'ята статті 11 в редакції Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }

  Дозвіл для об'єктів першої групи видається Мінприроди з попереднім узгодженням пакета документів в Держпродспожівслужбе України.
  Дозвіл для об'єктів другої або третьої групи видається місцевої або обласною державною адміністрацією з попереднім узгодженням пакета документів в Держпродспожівслужбе України.
  Термін дії дозволу для об'єктів першої групи - 7 років, для об'єктів другої групи - 10 років, та для об'єктів третьої групи - необмежений.

  1. Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел.

   Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферу виконується відповідно до "Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві" РНД 211.2.3.014-95, затвердженої Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України наказом № 7 від 10.02.95 р.

   Метою і завданнями інвентаризації є:
   • виявлення джерел утворення забруднюючих речовин, їх місцеположення;
   • визначення інгредієнтів-забруднювачів;
   • якісний і кількісний аналіз шкідливих речовин;
   • визначення параметрів газоповітряної суміші у викиді;
   • розрахунок потужності викидів.

   Результати інвентаризації можуть служити метою для:
   • визначення нормативів викидів для джерел підприємства;
   • регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
   • здійснення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря;
   • розробки планів розвитку підприємства;
   • розробки екологічних програм по зниженню викидів забруднюючих речовин в атмосферу;
   • заповнення форм статистичних звітів.

  2. Підготовка документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

   Відповідно до Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачою дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 16.06.2004 р. № 769), дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами – це офіційний документ, який дає право суб’єктам господарювання експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

   Пакет документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря виконується згідно з Інструкцією про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, затвердженою наказом Мінприроди від 09.03.2006 № 108 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції 29.03.2006 року за № 341/12215.

  Отримання Дозволу на викиди передбачає наступні етапи робіт:

  1. визначити кількісні та якісні показники джерел викидів підприємства;
  2. виконати інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, видів та обсягів викидів забруднюючих речовин, пилогазоочисного обладнання. Вміст інвентаризації регламентовано наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердження інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» від 10 лютого 1995 року № 7;
  3. належно зареєструвати інвентаризацію;
  4. підготувати документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців» від 9 березня 2006 року № 108 (далі — Наказ № 108);
  5. провести оцінку впливу викидів забруднюючих речовин на стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони та обґрунтувати розміри нормативної санітарно-захисної зони згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 10 червня 1996 року № 173 (далі — Наказ № 173);
  6. підготувати інформацію про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості;
  7. надати комплект документів і погодження надаються в ОДА (КМДА) через дозвільний центр, де після розгляду і експертизи видається ДОЗВІЛ на викиди.
   Мінімальний термін виконання робіт 4-5 місяців.

  На основі отриманого ДОЗВОЛУ, суб’єкті господарювання сплачує екологічний податок згідно вимог Податкового кодексу, ст. 243.

  Компанія ТОВ «Донецьк Екологія ЛТД» надає повний перелік послуг при розробці документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел в атмосферне повітря.

 2. Розробка проектів Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС).

  Це комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу будь-якого виду планованої господарської діяльності на стан навколишнього середовища і здоров'я населення.

  Мета проведення ОВНС - розробка необхідних заходів щодо попередження шкідливого впливу запланованої господарської діяльності на навколишнє середовище або мінімізація такого впливу при неможливості його повного усунення. ОВНС проводиться на етапі проектування, ще до початку будівництва об'єкта.

  «Оцінка впливу на навколишнє середовище» (ОВНС) у складі проектної документації забезпечує ухвалення екологічно грамотного управлінського рішення з урахуванням виявлення і попередження всіх можливих несприятливих впливів на екологію, розробки заходів щодо їх зменшення та запобігання дій, що викликають погіршення якості навколишнього середовища. Для об'єктів, що відносяться до 4 і 5 категорії складності і для об'єктів, що входять до переліку затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20.08.2008№ 767 «Про затвердження Порядку проведення державної експертизи з питань техногенної безпеки проектів будівництва, об'єктів, що можуть спричинити виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру та вплинути на стан захисту населення і територій, та переліку зазначених об'єктів »і постанови від 27.07.1995 № 554« Про перелік видів діяльності та обсягів по тов, що становлять підвищену екологічну небезпеку »виконання розділу ОВНС є обов'язковим.

  В результаті проведення ОВНС замовник отримує інформацію про характер і ступінь впливу на навколишнє середовище запланованої господарської діяльності, оцінку екологічних ризиків, інформацію про заходи зменшення наслідків впливу на екологію при роботі підприємства.

  Таким чином, проведення ОВНС сприяє прийняттю рішень щодо здійснення господарської діяльності, які мінімізують вплив здійснюваної діяльності на навколишнє середовище.

 3. Проведення розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітря.

 4. Розробка та погодження проектів санітарно-захисних зон ( СЗЗ) промислових об’єктів та виробництв та корегування розмірів СЗЗ.

  ТОВ «Донецьк Екологія ЛТД» надає професійні послуги з розробки проектів санітарно-захисних зон при реалізації інвестиційних проектів, а також для діючих об'єктів, у випадках, передбачених українським законодавством. Санітарно-захисна зона (СЗЗ) - це територія, яка відділяє підприємства, їх окремі споруди з технологічними процесами, які є джерелами впливу на середовище перебування людини, від житлової забудови, ландшафтно-рекреаційної зони, зон відпочинку, курорту. Санітарно-захисна зона є обов'язковим елементом будь-якого об'єкту, який є джерелом впливу на середовище перебування і здоров'я людини.

  Показники на межах, якими лімітовані санітарно захисні зони промислових підприємств повинні укладатися у величини прийнятного ризику для здоров'я населення і в установлені гігієнічні нормативи. Будучи захисним бар'єром, СЗЗ забезпечує необхідний рівень безпеки і збереження здоров'я населення в районі місцезнаходження підприємства при його штатному режимі роботи.

  При розробці проекту СЗЗ і проведенні санітарно-епідеміологічної експертизи документації (матеріалів) по встановленню розмірів санітарно-захисних зон підприємств, промислових об'єктів і виробництв, груп промислових об'єктів і виробництв, споруд використовуються наступні поняття, встановлені законодавством і санітарними нормами і правилами.

  Основою для розробки проекту СЗЗ є:

  • ДСП-201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами)";
  • ДСП-173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
  • Наказ МОЗ України №184 «Про затвердження методичних рекомендацій» Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря«, від 13.04.2007г.затвердження методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря", Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка риски для здоров'я населення від забруднення атмосферного воздуха"№184; від 13.04.2007р.;
  • ДБН України 360-92** «Планування та забудова міських і сільських поселень»;
  • ДБН А.2.2-3-2004 «Проектування. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва»;
  • п. 2.5. «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документації, у якій обгрунтовуються обсяги викидів для одержання дозволу на викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря для підприємств, установ, організацій і фізичних осіб - підприємців» №108 від 09.03.2006р. Мінприроди України.

  Компанія ТОВ «Донецьк Екологія ЛТД» надає повний перелік послуг при розробці проекту санітарно-захисної зони підприємства і документації (матеріалів) по встановленню розмірів СЗЗ.

 5. Допомога у заповненнi екоподатку.

  Екологічний податок — це загальнодержавний обов’язковий платіж, що справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня.

  Платниками податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються:

  • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
  • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
  • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
  • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
  • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

  Співробітники нашої компанії пропонують наступні послуги:

  • допомогу в оформленні екологічного податку, первинної облікової документації (ПОД-1, ПОД-2. ПОД-3), статистисної звітності (2 ТП-повітря) в галузі охорони навколишнього природного середовища;
  • розрахунок плати за забруднення навколишнього середовища, враховуючи фактичні параметри роботи підприємства;
  • складання еколого-статистичної звітності.